جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه درمورد تاثیر معلولیت جسمی-حرکتی بر خلاقیت دختران  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با رابطه خلاقیت و معلولیت جسمی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 124 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت

پايان نامه جهت اخذ درجه

تکه ای از این تحقیق در رابطه با موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنان را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

 

چکیده تحقیق


تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد.

هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفکر خلاق در افراد معلول جسمی- حرکتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است.
در این تحقیق بعد از تعاریف متعدد از خلاقیت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقیت به رابطه‌ی خلاقیت و ویژگی های شخصیتی اشاره شده است.

همچنین با مطالعه مفهوم خودپنداری و نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوانان این مسأله روشن می‎شود که به طور کلی تصویر ذهنی بدن به عنوان آگاهی کامل شخص از بدن خودش و امکانات آن برای حرکت و جنبش می‎باشد

و محققان بر اهمیت نهایی تصویر ذهنی بدن بر سازگاری روانی و هیجانی تأکید کرده اند. اثر معلولیت فرد بر روی رفتارش بیشتر غیرمستقیم است تا مستقیم. همچنین سطح آرزوی فرد نهایتاً به خودپنداری او بستگی دارد.

چگونگی واکنش افراد نسبت به یک فرد معلول مهمتر از معلولیت واقعی اوست. خودپنداری افراد بیشتر از ناتوانی آنها در رفتارشان تأثیر دارد.
از سوی دیگر مرور تحقیقاتی که درباره جنبه های روانی معلولیت جسمی- حرکتی به عمل آمده آشکار می سازد که در اکثر افراد معلول ادراک «خود» و «خودپنداری» و ارزیابی از خود تحت تأثیر معلولیت جسمانی قرار می‎گیرد.
جامعه تحقیق ما معلولان جسمی- حرکتی مراکز توانبخشی در مقطع نوجوانی است که 50 نفر بودند و برای مقایسه نیز 50 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. در این تحقیق آزمون مورد استفاده قرار گرفت.

1- آزمون خلاقیت تورنس که شامل 60 سؤال بود و 2- آزمون خودپذیری که شامل 30 سؤال بود.
مقایسه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه نشان داد که گروه معلولان جسمی- حرکتی به طور معنی داری از گروه مقایسه پایین تر بودند همچنین نمرات خودپذیری گروه معلولان نیز پایین تر از گروه مقایسه بود.

محاسبه همبستگی بین خلاقیت و خودپذیری نیز رابطه مثبت را بین خلاقیت و خودپذیری را نشان می‎دهد.

 
فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
فصل اول
مقدمه    2
بیان مسئله    6
هدف تحقیق    8
اهمیت و ضرورت تحقیق    10
فرضیه‌های تحقیق    11
جامعه آماری    12
نمونه آماری    12
ابزار پژوهش    12
تعریف اصطلاحات    13
معلولیت    13
معلولیت جسمی- حرکتی    13
خلاقیت (تفکر خلاق)    14
خودپذیری    14
خود    15
خودپنداری    16
عنوان                                             صفحه
روان‌نژندی (روان رنجوری)    16
خودشکوفایی    17
توانبخشی    17
فصل دوم
پیشینه تحقیق    19
بررسی تاریخی    21
تعریف خلاقیت    21
عوامل موثر بر خلاقیت    27
رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی    27
دیدگاه روانکاوی از خلاقیت    29
دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت    30
دیدگاه تورنس درباره خلاقیت    31
خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود    32
مازلو و نظریه خود    33
چگونگی شکل‌گیری خود    34
خودپنداری    35
رشد خودپنداری در نوجوانی    36
عنوان                                             صفحه
خودواقعی و خود آرمانی    37
خودشکوفایی و خلاقیت    38
نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان    40
مروری بر دنیای معلولین    41
معلول چیست؟    43
علل معلولیت‌ها    45
انواع معلولیت    45
جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حرکتی    46
معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری    47
مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی    48
تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی    49
توان بخشی معلولین جسمی- حرکتی    50
فصل سوم
موضوع تحقیق     53
جامعه آماری    53
گروه مقایسه    53
روش نمونه‌گیری    54
عنوان                                             صفحه
روش تحقیق    54
ابزار تحقیق    55
1- آزمون خلاقیت تورنس    55
نمره‌گذاری پرسشنامه    55
آزمون خودپذیری    56
نمره‌گذاری آزمون خودپذیری    56
روش آماری    57
نحوه اجرای آزمون    57
فصل چهارم
نقد و اعتبار فرضیه‌ها    60
فرضیه شماره 1    60
فرضیه شماره 2    65
فرضیه شماره 3    70
فصل پنجم
خلاصه فصول قبل    76
تفسیر و نتیجه‌گیری    78
پیشنهادات    81
عنوان                                             صفحه
محدودیت‌ها    83
ضمائم    84
منابع مورد مطالعه    85
 
فهرست جداول
عنوان                                             صفحه
جدول 1-4: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول    60
جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول    62
جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول    63
جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و غیر معلول    65
جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول    67
ادامه جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+    68
جدول 5-4: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری کمتر آنها    70
جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری کمتر آنها    72
ادامه جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری کمتر آنها    

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت73

******************************


مقدمه:


تردیدی نیست که مهم‌ترین نقشی که والدین می‌توانند در تربیت کودکان خود ایفا کنند، پرورش توانایی خلاقیت آنهاست.

زیرا خلاقیت به نحوی بلامنازع عامل کلیه پیشرفت‌های بشری است و امکان بروز خلاقیت افراد وقتی مهارتها وانگیزه خلاقیت در کودکی پرورش یابد، بسیار بیشتر است.

شاید از آن مهم‌تر این واقعیت است که، چنان که بسیاری از روانشناسان تأکید دارند، خلاقیت و صلاح روح و روان همراه و همگام‌اند. بدین ترتیب شاید به جرأت بتوان گفت خلاقیت کلید طلایی خوشبختی است.
خلاقیت حوزه افراد «تیزهوش» و «با استعداد» نیست.

اگرچه آنها استعداد بالقوه بیشتری دارند که در راه‌های خلاق به کار برند. خلاقیت‌ می‌تواند و باید جزئی از زندگی همه افراد، از جمله افراد تیزهوش، و با استعداد باشد. لیکن مهم‌ترین عامل در خلاقیت، انگیزه برای انجام کارهای خلاق است.

استعداد، ویژگی‌های شخصیتی، و مهارت به والدین و مربیان نشان می‌دهد که کودک چه کاری را می‌تواند انجام دهد ولی انگیزه نشان می‌دهد که چه کاری انجام خواهد شد.

چنانکه خواهیم دید انطباق انگیزه‌ها با استعداد و مهارتهای کودک است که در خلاقیت کارساز می‌باشد.
برای کودک خود نوعی تصویر ذهنی از آنچه می‌خواهد شود به دست آورید. تصویری از بزرگسالی کودک که با ویژگی‌های سازگار باشد.

تصویی که او با شور و شوق درونی آن را به مرحله عمل درآورد آنچه باید تأکید گردد، آن است که تحمیل علائق پدر و مادر بر کودک به هیچ شکل منجر به نیل دستاوردهای اخلاق نخواهد گردید.
به منظور راهنمایی والدین و مربیان در شناسایی خلاقیت کودکان درهر زمینه به تفصیل سه جزء متشکله خلاقیت را که بعارت از مهارت در زمینه مربوط، مهارتهای تفکر و رفتار و عملکرد خلاق و انگیزه درونی است.
افراد در خلاق‌ترین شرایط خود قرار خواهند داشت اگر در درجه اول به علت علاقه، لذت، رضایت حاصله و چالش کار مبادرت به انجام کاری می‌کنند و نه از طریق فشار خارجی یعنی انگیزه برونی این اصل را اصل انگیزه درونی خلاقیت می‌نامند.
خلاقیت واقعی بدون قدری شور و هیجان غیرممکن است.
(مترجمین: دکتر حسن قاسم‌زاده، پروین عظیمی)
پیشرفت بشریت با خلاقیت پیوندی محکم دارد. باید بتوان به چیزهای نو دست پیدا کرد و روشهای اندیشه‌هایی را جستجو کرد که آدمی را در موقعیت‌های اضطراری یاری دهد و راه‌های تازه‌ای را برای شناختن و بارورتر کردن آفرینش پیش پای او بگذارد.

خلاقیت در همه زمینه‌های فعالیت انسانی لازم است از دانش و کارهای مهندسی گرفته تا ادبیات. آنها که امروز در مدارس درس می خوانند به عنوان کارگر، نظامی، مهندس، دانشمند، طبیب و … زندگی مستقل خود را آغاز می‌کنند.
این کودکان و نوجوانان امروز نه تنها باید دست‌آوردهای گذشته و دانش و فرهنگ فعلی جامعه را حفظ کنند بلکه باید استعداد این را نیز داشته باشند که آنها را به پیش ببرد و
تکامل بخشد.
در عصر ما در سطح ملی و بین‌المللی چه از نظر معلم و چه از نظر دانش‌آموز همه‌جا با اندیشه‌های واحدی برخورد می‌کنیم که همان اقتضای زمان ما یعنی تخیل، اختراع، ابتکار و خلاقیت است.

مطمئناً همیشه افراد خلاق وجود داشته‌اند، اما قرن بیستم هم از جهت لزوم آمادگی و هم از جهت حفظ وفاداری به انسان در مقابل دنیای ماشینی چنین ایجاب می‌کند که تمام قوای خلاقیت سازنده‌ای را که بالقوه در افراد بشر وجود دارد به کار گرفته شود.
بی‌شک یکی از زیباترین ویژگی‌های انسان قدرت آفرینندگی و خلاقیت است به واسطه همین ویژگی است که انسان می‌تواند اهداف آرمان‌گرایانه خود را پدید آورد و توانایی‌های خود را شکوفا سازد،

آنچه پیش از آن در مورد خلاقیت تصور می‌شد، براساس نگرش نبوغ‌آمیز بنا شده بود و طبق این نگرش، خلاقیت به افراد تعلق داشت، افرادی که نبوغ استثنایی برخوردار بودند و توانایی ذهنی آنان فراتر از مردم عادی به شمار می‌رفت.
بنابراین خلاقیت موهبتی آسمانی پنداشته می‌شد که صرفاً در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است و همین افراد خاص که دارای خلاقیت هستند در شرایط مختلف آن را از خود بروز دهند وهمین افراد هستند که به اختراعات و اکتشافات نائل می‌شوند.

با فراگیر شدن منطق‌گرایی اکثر باورهای انتزاعی و همینطور امور ما بعدالطبیعه دستخوش دگرگونی‌های عدیده‌ای شد.
مقوله‌ی خلاقیت و سایر قابلیت‌های فکری نیز در همین راستا مورد بررسی دقیق دانشمندان قرار گرفت و با بررسی طیف وسیعی از نمونه‌های مختلف نتایج بسیار جالبی بدست آمد که با آنچه تاکنون پنداشته می‌شد تفاوت عمده‌ای دارد.
در مورد آموزش تا خلاقیت بخش مهمی از دوره‌
*****************************
پیشینه تحقیق:
فرانک بارون  اولین کسی بود که تحقیق تطبیقی چندجانبه‌ای را در مورد سلیقه‌ها و ترجیحات افراد خلاق و غیرخلاق انجام داد. او بر مبنای یک آزمون خلاقیت دو گروه را تشکیل داد.

یک گروه مرکب از 25 نفر خلاق‌ترین افراد و گروه دیگر باز هم مرکب از 25 نفر که از نظر خلاقیت در پایین‌ترین سطح قرار داشتند.
تجزیه و تحلیل خصوصیات آزمودنیها به وسیله اعضای مؤسسه شخصیت انجام گرفت این امکان را فراهم کرد که بارون در گروه فوق را چنین توصیف کرد: میزان آگاهی افراد خلاق از مسائل امور زیاد است، نسبت به مسائل بینایی بی‌علاقه هستند و بالاخره مبتکر، با همت، پرانرژی و صبور هستند.

این توصیفها با عقایدی که معمولاً درباره اصالت جویی و تخیل سازنده ابراز شده است کاملاً تطبیق دارد.

بارون مشخص‌ترین کیفیات افراد خلاق را روانی عقیده، بدیهه‌گویی، روانی کلام و نیز آنچه که او آن را «سهولت انجام محرکهای مختلف خواند، می‌داند، این مفهوم آخری در واقع همان گروه‌بندی وسیع است که توسط بروند تشریح شده است.
معروفترین تحقیق تطبیقی که درباره ارتباط ویژگی‌های فردی و خلاقیت انجام گرفته است به ترمن  و همکارانش تعلق دارد که حدوداً به مدت چهل سال 528 آزمودنی سرآمد را مورد بررسی قرار دادند.
تحقیقات پیشین اضطراب را نیز مشخصه‌ای یافته‌اند که مانع خلاقیت می‌شود.

البته داده‌های موجود این مورد بحث‌انگیز است. برای مثال وایت  ثابت کرد اشخاصی که میزان اضطراب آنها زیاد است به طور معنی‌داری بهتر عمل می‌کنند. (مایلی، میترا، 80- 1379).
در همین‌جا باید اضافه کنیم که آزمایشهای معینی نیز نبودن همبستگی بین صفات خاص شخصیت و خلاقیت را آشکار ساخته است.

مثلاً «جان کازی»  هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای از نظر مسائل اجتماعی بین آزمودنی‌های «خلاق‌تر» و با «خلاقیت کمتر» کشف نکرد و نتایج آزمایشهای آیزن اشتات  نتوانست

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت

این فرضیه را که افراد خلاق در موقعیت‌های اضطراری پاسخ تکلیف یافته‌تر ارائه می‌دهند مورد تأیید قرار دهد. رمی شوون  با مطالعه شرح حال دانشمندان و افراد مشهور طرح ترمن وارد می‌کند و اظهار می‌دارد که توفیق در روابط اجتماعی، معینی منش کاملاً متعادلی که به نظر ترمن کودک خلاق را متمایز می‌کند به ندرت در کودکی رجال بزرگ دیده می‌شود.

ولی او هم نتیجه می‌گیرد که برای نابغه بودن به منش و نیرویی نیاز است که در معمول برتر باشد تا بتوان فکر خارق‌العاده‌ای را به دیگران بقبولاند (میناکاری، محمود، 1365).
 
بررسی تاریخ:
تعریف خلاقیت:
بیش از پرداختن به تعاریف خلاقیت اشاراتی کوتاه به تاریخچه آن می‌شود. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که تفکر خلاق و تبلور بیرونی آن یعنی تولیدات خلاقه یکی از عالی‌ترین جلوه‌های بشری است ولی باید گفت عمر این مفهوم ورود آن به ادبیات روان‌شناسی بیش از چند دهه نمی‌گذرد.

همان طور که گیلفورد اظهار نمود شاید یکی از موضوعاتی که در روان‌شناسی بسیار مورد بی‌توجهی قرار گرفته خلاقیت است و این در حالی است که هر چه زمان پیش می‌رود نیاز انسان به ابعاد گوناگون آن طیف وسیعتری به خود می‌گیرد.

سال‌های 1941 را با به سال‌های گمنامی خلاقیت برشمرد، و شاید سال‌های 1950 به بعد را سالهای ترقی خلاقیت دانست. به این دلیل که این بی‌هیچ شرح و بسطی به فرآیندهای عالی ذهن اضافه گردید.
شاید یکی از دلایلی که سبب گردید نظریه‌پردازان و معتقدان از خلاقیت دوری جویند به تعریف وتوصیه آن مربوط می‌شود. خلاقیت از دیربازمفهومی اغفال کننده، مبهم و حتی افسانه‌ای تلقی شده است. و این سردرگمی حتی امروزه نیز وجود دارد.

علیرغم تحقیقات فراوان و نسبتاً‌جامع عقیده بر آن است که خلاقیت اشاره به چندین مفهوم گوناگون دارد.

بنابراین با وجود چنین دیدگاه‌هایی ارائه یک تعریف جامعه مورد قبول همگان باشد مشکل است. معهذا این ادعا به معنای آن نیست که نمی‌توان تعریفی را در مورد خلاقیت ارایه کرد (فلاول و مارکمن، 1985، جوادیان 1369).
در فرهنگ لغت عمید ابداع یا آفرینش به معنای چیزی نوآوردن یا کاری تازه کردن آمده است. معنی دقیق‌تر آن عبارت است از پدید آوردن چیزی که سابقاً نبوده است.
ولی در تعاریف روان‌شناسی

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت
********************
خودواقعی و خودآرمانی


آگاهی شخصی از خود واقعی و از استعدادهای بالقوه و امکاناتی که دارد او را قادر می‌سازد به این که کاملاً تسلیم محیط اجتماعی نباشد و احیاناً از خود ابتکار به خرج دهد

و شخصیت خود را به رنگ مخصوصی درآورد تا آن را از شخصیت افراد دیگری که تحت تأثیر همان عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته‌اند متمایز سازد. خودشناسی و کوشش در بالفعل ساختن استعدادهای فطری و وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی ایشان می‌داند و آن را نتیجه اخلاقی تحول می‌خواند.

هورنای سرانجام به این نتیجه می‌رسد که تحول آدمی و ساخت‌ منش او ناشی از خود او هست نه از اجتماع. گاه پیش می‌آید که آدمی به شناختن خود واقعی و شکوفا ساختن استعدادهای فطری و وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی ایشان می‌داند و آن را نتیجه اخلاقی تحول می‌خواند.

هورنای سرانجام به این نتیجه می‌رسد که تحول آدمی و ساخت منش او ناشی از خود او هست نه از اجتماع. گاه پیش می‌آید که آدمی به شناختن خود واقعی و شکوفا ساختن استعدادهای فطری بسنده نمی‌کند.

بلکه به دنبال خود خیالی یا آرمانی می‌رود یعنی طالب کمال می‌شود و چون خود خیالی غیرقابل وصول است در او یک کشمکش درونی بوجود می‌آید.

هر اندازه آدمی بیشتر هدف خیالی یا آرمانی را دنبال کند بیشتر از خود واقعی دور می‌شود و نتیجه این امر، نخست افزایش شدت کشمکش درونی او و بعد کوششی بیهوده برای رفع آن کشمکش، یعنی رفتار نابهنجار عصبی خواهد بود.

به عنوان مثال روان نژند برون‌پندار در تصوری که از خود آرمانی دارد زندگی می‌کند و پیوسته با شکست و ناکامی رو به رو می‌‌شود و به همه‌ی شکست‌ها و ناکامی‌های خود را به نیروهای خارجی نسبت می‌دهد و ناشی از آنها می‌پندارد. (سیف، علی‌اکبر 1371).
خودشکوفایی و خلاقیت
تمام این اندیشه‌ها می‌تواند متضمن مفهومی باشد که مطابق آن گرایش به «ابزار وجودی» یا خودشکوفایی انگیزه جهت‌دهنده خلاقیت است.

طرفداران مفهوم «ابزار وجود» اشتیاق فعال آزمودنی برای اثبات شخصیت خود و تأیید خود او را تقریباً در تمام تظاهرات فعالیت او تشخیص می‌دهند.

این روند حتی در تغییرات موضوع اصلی توسط هنرمند آشکار است که برخی از روانشناسان آن را به عنوان گرایش هنرمند برای تغییر واقعیت تفسیر می‌کنند.

در نظر راجرز مهم‌ترین جنبه شخصیت عبارت است از همسازی بین خویشتن و واقعیت و بین «خود» و «خود آرمانی» این نظریه راجرز که اساسی‌ترین عامل انگیزش گرایش فطری به خود شکوفایی است توسط مزلو مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. مزلو ویژگی‌های افراد خود شکوفا را به صورت زیر توصیف می‌کند:
-    واقعیت را به خوبی د

****************************
فرضیة شماره 2
فرضیة دوم تحقیق بیان می‌کند که در نوجوانان معلول احتمال شکل گیری بعضی خصوصیت های منفی شخصیتی مثل خودانکاری بیشتر یا خودپذیری کمتر از افراد غیرمعمول بیشتر است.
جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و غیرمعلول

*******************
پیشنهادات
توصیه‌های آموزشی زیر در مورد رشد توانایی خلاقه افراد معلول در مورد تمام دانش‌آموزان و اقدامات آموزشی کاربرد دارد:
1-    به طور کلی پرروش توانایی‌های خلاق افراد معلول جسمی- حرکتی از فرآیند کلی آموزش و پرورش او به عنوان شخصیتی یکپارچه یا جنبه‌های بسیار آن جدایی ناپذیر است.

آموزش مواد آموزشی در مدرسه باید با ایجاد شخصیتی استوار و ایجاد نگرشی مثبت درباره خودش همراه باشد. به عبارت دیگری یکی از اهداف مهم آموزشی معلولان باید «خودسازی» آنها باشد.
2-    قوه ابتکار و اطمینان به خود نوجوانان معلول جسمی- حرکتی باید رشد داده شود. این مهم است زیرا تجربه گذشته کودک اغلب عکس این را مورد تأکید قرار می‌دهد. می‌توان پرورش و رشد تفکر خلاق را در دوره دبستان حتی پیش از آن شروع کرد.
3-    در کلاس معمولی یک نوجوان معلول مدام مورد توجه است ولی در مدارس خاص او در میان کسانی است که معلولیت مشابهی دارند و او می‌تواند با افراد نظیر خود بازی کند و در فعالیت‌های مختلف با آنها همراه و همگام شود و هیچ همدردی خاصی به او نشان داده نمی‌شود. بنابراین کمتر برای خودش تأسف می‌خورد و خود را بی‌ارزش به شمار نمی‌آورد.
4-    در افراد معلولی که توسط افراد آگاه پرورش نیافته‌اند یک شخصیت ایستا و بی‌ارزش شمردن خود به وجود می‌آید که سبب می‌شود فرد به طریق ثابت عمل کند. راه حل‌های محدود را بر راه‌حل‌های متنوع

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر 13-19 سال شهر تهران بر خلاقیت آنان - تاثیر معلولیت جسمی بر خلاقیت

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید